Kamu Sağlık Harcamalarının GSYİH’ye Oranı

2016 yılında kamu sağlık harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı %4,6'dır.