Sanayi, Ticaret ve Hizmet Sektörlerin Cirolarının Değişimi