Savunma Harcamalarının GSYH’ye Oranı

2016 yılında savunma harcamalarının gayri safi milli hasılaya oranı %1,7'ye düşmüştür.