Savunma Harcamalarının GSYH’ye Oranı

2017 yılında savunma harcamalarının gayri safi milli hasılaya oranı %2,18'e yükselmiştir.