Turizm Gelirinin GSMH İçindeki Payı

2018 yılında turizm gelirlerinin Gayri Safi Milli Hasıla içindeki payı %3,8'dir.