Turizm Gelirinin GSMH İçindeki Payı

2017 yılında turizm gelirlerinin Gayri Safi Milli Hasıla içindeki payı 3,1'dir.